מועדון אכפת, תל אביב.

אגודת הסטודנטים קריית אונו

גשר אל הנוער,תל אביב.

צעירים בונים עתיד, לוד