אישור לצורך ניכוי מס

אישור ניהול תקיון לשנת 2017

אישור ניהול ספרים