top of page

ניהול תקציב

התנהלות כלכלית נבונה, מודל ניהול תקציב, (הכנסות, הוצאות קבועות, הוצאות משתנות , חיסכון).

התנהלות בנקאית

בנק ישראל , בנקים מסחריים, חשבון עו"ש (שיקים, הוראות קבע, הרשאות לחיוב חשבון) חסכונות (פיקדונות, תוכניות חיסכון) אשראי (מסגרת אשראי, הלוואה, כרטיס אשראי), עמלות, מט"ח ( שער יציג, שער חליפין , עסקאות במט"ח).מושגים ; אינפלציה, דיפלציה, מדד המחירים לצרכן,ריביות(בנק ישראל, נומינאלית , ריאלית), פריים, תחרות מחירים.

שוק ההון

מהו שוק ההון, בורסה , טייקון,  מכשירים פיננסים ( בורסה, מניה, אג"ח, קרן נאמנות, תעודות סל, אופציות )

פנסיה

חסכון פנסיוני (קופת גמל/ קרן פנסיה/ קרן השתלמות ).

תלוש משכורת

הכרת סעיפי התלוש, מדרגות מס, זיכוי/ניכוי , הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי,  טפסים נלווים.

סדנא עמידה בפני קהל

הקניית ביטחון, ארגז כלים וטיפים לביצוע פרזנטציה.

תיאוריה + פרקטיקה.

משחק ניהול תקציב

למידה של התנהלות כלכלית נבונה בתא משפחתי.

הוצאות קבועות/משתנות/חיסכון.

תיאוריה + פרקטיקה.

bottom of page